Đèn Downlight

SL-D3DM5

Đèn ốp trần đổi màu

- Công suất: 5W
 
- LED hạt: SMD 5730 
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 76mm - 110mm
 
- Ba chế độ ánh sáng: 2700K-4200K-6500K
SL-D3T5

SL-D3T5

Liên hệ

SL-D3T5

Đèn ốp trần
 
- Công suất: 5W
 
- LED hạt: SMD 5730 
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 76mm - 110mm
 
- Ánh sáng: trắng (6000K)
SL-D3V5

SL-D3V5

Liên hệ

SL-D3V5

Đèn ốp trần
 
- Công suất: 5W
 
- LED hạt: SMD 5730 
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 76mm - 110mm
 
- Ánh sáng: vàng (4200K)
LV-D3T5

LV-D3T5

Liên hệ

LV-D3T5

Đèn ốp trần

- Công suất: 5W

- Kích thước: ɸ 80mm - 120mm

- Chất liệu vỏ nhôm

- Ánh sáng: trắng (6000k)/vàng (2700K - 4200K)

SL1-D4DM5

Đèn ốp trần đổi màu

- Công suất: 5W
 
- LED hạt: SMD 5730 
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 80mm - 120mm
 
- Ba chế độ ánh sáng (2700K-4200K-6500K) 
LV-D3V5

LV-D3V5

Liên hệ

LV-D3V5

Đèn ốp trần

- Công suất: 5W

- LED hạt: SMD 5730 

- Chất liệu vỏ: nhôm

- AC: 85V- 260V (nguồn IC)

- Kích thước: ɸ 80x120 (mm)

- Ánh sáng: vàng (4200K) / trắng (6000K)

LV-D3DM5

Đèn ốp trần đổi màu

- Công suất: 5W

- LED hạt: SMD 5730 

- Chất liệu vỏ: nhôm

- AC: 85V- 260V (nguồn IC)

- Kích thước: ɸ 80x120 (mm)

- Ba chế độ ánh sáng: (2700K - 4200K - 6000K)

SL-D4V5

SL-D4V5

Liên hệ

SL-D4V5

Đèn ốp trần
 
- Công suất: 5W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)

- Kích thước ɸ 76x110 (mm)

- Ánh sáng: vàng (4200K)

SL-D4T5

SL-D4T5

Liên hệ

SL-D4T5

Đèn ốp trần
 
- Công suất: 5W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)

- Kích thước ɸ 76x110 (mm)

- Ánh sáng: trắng ( 6000K)

SL-D4DM5

Đèn ốp trần đổi màu
 
- Công suất: 5W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 76x110 (mm)
 
- Ba chế độ ánh sáng: 2700K-4200K-6500K

SL-D3DM7

Đèn ốp trần đổi màu 
 
- Công suất: 7W
 
- LED hạt: SMD 5730 
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 80x120 (mm)
 
- Ba chế độ ánh sáng: 2700K - 4200K - 6500K
SL-D3T7

SL-D3T7

Liên hệ

SL-D3T7

Đèn ốp trần

- Công suất: 7W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 80x120 (mm)
 
- Ánh sáng: trắng (6000K)
SL-D3V7

SL-D3V7

Liên hệ

SL-D3V7

Đèn ốp trần
 
- Công suất: 7W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 80x120 (mm)
 
- Ánh sáng: vàng (4200K)
LV-D3T7

LV-D3T7

Liên hệ

LV-D3T7

Đèn ốp trần

- Công suất: 7W

- LED hạt: SMD 5730 

- Chất liệu vỏ: nhôm

- AC: 85V- 260V (nguồn IC)

- Kích thước: ɸ 80x120 (mm)

- Ánh sáng: vàng (4200K) / trắng (6000K)

SL1-D4DM7

Đèn ốp trần đổi màu
 
- Công suất: 7W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 80x120 (mm)

- Ba chế độ ánh sáng: 2700K - 4200K - 6500K

SL1-D4V7

Đèn ốp trần
 
- Công suất: 7W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 80x120 (mm)
 
- Ánh sáng: vàng (4200K) 

SL1-D4T7

Đèn ốp trần
 
- Công suất: 7W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 80x120 (mm)
 
- Ánh sáng: trắng (6000K)

LV-D3DM7

Đèn ốp trần đổi màu

- Công suất: 7W

- LED hạt: SMD 5730 

- Chất liệu vỏ: nhôm

- AC: 85V- 260V (nguồn IC)

- Kích thước: ɸ 80x120 (mm)

- Ba chế độ ánh sáng: (2700K - 4200K - 6000K)

LV-D3V7

LV-D3V7

Liên hệ

LV-D3V7

Đèn ốp trần

- Công suất: 7W
 
- LED hạt: SMD 5730 
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 80x120 (mm)
 
- Ánh sáng: vàng (4200K) / trắng (6000K)

 

SL-D4DM7

Đèn ốp trần
 
- Công suất: 7W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 80x120 (mm)
 
- Ba chế độ ánh sáng: 2700K - 4200K - 6500K
SL-D4T7

SL-D4T7

Liên hệ

SL-D4T7

Đèn ốp trần
 
- Công suất: 7W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 80x120 (mm)
 
- Ánh sáng: trắng (6000K)
SL-D4V7

SL-D4V7

Liên hệ

SL-D4V7

Đèn ốp trần
 
- Công suất: 7W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 80x120 (mm)
 
- Ánh sáng: vàng (4200K)
LV-D3T9

LV-D3T9

Liên hệ

LV-D3T9

Đèn ốp trần
 
- Công suất: 9W
 
- LED hạt: SMD 5730 
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 80x120 (mm)
 
- Ánh sáng: vàng (4200K) / trắng (6000K)
SL-D3V9

SL-D3V9

Liên hệ

SL-D3V9

Đèn ốp trần
 
- Công suất: 9W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 100x140 (mm)
 
- Ánh sáng: vàng (4200K)

SL1-D4DM9

Đèn ốp trần đổi màu
 
- Công suất: 9W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 100x140 (mm)

- Chế độ ánh sáng: 2700K - 4200K - 6500K

SL1-D4V9

Đèn ốp trần
 
- Công suất: 9W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)

- Kích thước ɸ 100mm - 140mm

- Ánh sáng: trắng (6000K) / vàng (4200K)

SL1-D4T9

Đèn ốp trần
 
- Công suất: 9W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)

- Kích thước ɸ 80x120 (mm)

- Ánh sáng: trắng (6000K)/ vàng (4200K)

SL-D3DM9

Đèn ốp trần đổi màu

- Công suất: 9W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 100x140 (mm)
 
- Ba chế độ ánh sáng: 2700K-4200K-6000K
LV-D3V9

LV-D3V9

Liên hệ

LV-D3V9

Đèn ốp trần

- Công suất: 9W

- LED hạt: SMD 5730 

- Chất liệu vỏ: nhôm

- AC: 85V- 260V (nguồn IC)

- Kích thước ɸ 80x120 (mm)

- Ánh sáng: Trắng (6000K) / vàng (4200K)

SL-D3T9

SL-D3T9

Liên hệ

SL-D3T9

Đèn ốp trần

- Công suất: 9W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 100mm - 140mm
 
- Ánh sáng: trắng (6000K)

SL-D4DM9

Đèn ốp trần đổi màu
 
- Công suất: 9W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 100x140 (mm)
 
- Ba chế độ ánh sáng: 2700K-4200K-6500K
SL-D4V9

SL-D4V9

Liên hệ

SL-D4V9

Đèn ốp trần 
 
- Công suất: 9W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 100mm - 140mm
 
- Ánh sáng: trắng (6000K) / vàng (4200K)
SL-D4T9

SL-D4T9

Liên hệ

SL-D4T9

Đèn ốp trần 
 
- Công suất: 9W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 80x120 (mm)
 
- Ánh sáng: trắng (6000K)
SL-D6T9

SL-D6T9

Liên hệ

SL-D6T9

- Đèn ốp trần: 9W

- Led Cob-Taiwan Vỏ nhôm

- AC: 85V- 260V(nguồn IC)

- Ánh sáng: trắng ( 6000K)

- Kích thước ɸ 80 x120 (mm)

SL-D6V9

SL-D6V9

Liên hệ

SL-D6V9

- Đèn ốp trần: 9W

- Led Cob - 5730 Taiwan Vỏ nhôm

- AC: 85V- 260V(nguồn IC)

- Ánh sáng: vàng (4200K)

- Kích thước ɸ 80 x120 (mm)

SL-D2V10

- Đèn ốp trần 10W,

- Led : Cob - Taiwan Vỏ nhôm .

- AC: 85V- 260V(nguồn IC)

- Kích thước ɸ 85 x 120 (mm)

- Ánh sáng: vàng

SL-D2T10

- Đèn ốp trần 10W,

- Led : Cob - Taiwan Vỏ nhôm .

- AC: 85V- 260V(nguồn IC)

- Kích thước ɸ 85 x 120 (mm)

- Ánh sáng: trắng

SL1-D4T12

- Đèn ốp trần, 12W, SMD : 5730 -TaiWan

- AC: 85V- 260V(nguồn IC)

- Ánh sáng: trắng ( 6000K)

- Vỏ nhôm

SL1-D4V12

- Đèn ốp trần: 12W -TaiWan

- AC: 85V- 260V(nguồn IC)

- Ánh sáng: vàng (4200K)

- Vỏ nhôm

SL-D4T12

- Đèn ốp trần: 12W

- AC: 85V- 260V(nguồn IC)

- Ánh sáng: trắng (6000k)

- Vỏ nhôm

Trang 1/2
1
TOP
084 898 5678

Văn phòng

© Bản quyền CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TỔNG HỢP VIỆT

Trụ sở chính: Số 10 Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Cửa hàng giới thiệu sản phẩm: 48 Hàng Cháo, phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 

Hotline: 0913 285 933 - 083 488 5656 - 084 898 5678

Email: vattuviet@gmail.com 

Website: http://sanxuatdenled.com/ - http://solarled.vn/http://ngoinangluongmattroi.vn/

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TỔNG HỢP VIỆT được thành lập ngày 24 tháng 6 năm 2011, Giấy phép kinh doanh số: 0105375662 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội Cấp.